Śrī Vidyā Gaṇapati Vāñcha kalpalatā mantra 

श्री विद्या गणपति वाञ्छ कल्पलता मन्त्र

This mantra is a combination of mantras of Gaṇapati, Saubhāgya Pañcadaśī and Gāyatrī.

Vāñcha means wishing or the one who desires for something and kalpalatā means granting all desires. (Dictionary meaning of kalpalatā – a creeper that grants all desires)

This is the Ganapati Vancha Kalpalatha Mantra:

om śrīṁ hrīṁ klīṁ glauṁ gaṁ
aiṁ ka e ī la hrīṁ
tat saviturvareṇyaṁ
gaṇapataye ।
klīṁ ha sa ka ha la hrīṁ
bhargo devasya dhīmahi
varavarada ।
sauḥ sa ka la hrīṁ
dhiyo yo naḥ pracodayāt
sarvajanaṁ me vaśamānaya svāhā ॥

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं
ऐं क ए ई ल ह्रीं
तत् सवितुर्वरेण्यं
गणपतये ।
क्लीं ह स क ह ल ह्रीं
भर्गो देवस्य धीमहि
वरवरद ।
सौः स क ल ह्रीं
धियो यो नः प्रचोदयात्
सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॥

There are other variations of this mantra as well, like adding the first verse of Durga sūkta, Bālā mantra, etc.