Mahalakshmi and Kamala Mantras, Stotrams


Diwali & Lakshmi Mantras
Sri Kubera Mantra (35 Lettered)
Shri Saptavimshatyakshara Mahalakshmi Mahamantra - Variation 2
Sarvasaubhagya Sri Lakshmi Shadakshara Mahamantra
Shrikara Chaturdashakshara Lakshmi Narayana Mahamantra
Shri Saubhagya Lakshmi Ekavimshatyakshara Mahamantra
Shri Lakshmi Kamala Dashakshara Mahamantra
Śrī Saptaviṃśatyakṣara Mahālakṣmī Mantra
Sri Dvadasakṣara Mahalaksmi Mantra - Sarada Tilakam Version
Sri Dvadasakṣara Mahalakṣmi Mantra - Tantrasara Version
sri mahalakshmi panjara stotram
Sadyah Phalada Laksmistava hrdayam
Saubhagya Lakshmi Ekavimshatyakshara Mahamantra
Srikamalatmika Kavacam
Sri Kamala Stotram
Sri Sampatkari Devi Mantra
Sri Kamala Ashtottara Satanama Stotram (108 names of Sri Kamala)
Sri Kamala Ashtottara Satanamavali
Śrī Trayodaśakṣara Mahālakṣmī Mantra
Śrī Trayodaśakṣara Mahālakṣmī Mantra - Variation 2
Sri Trayodasaksara Mahalakṣmi Mantra variation 3
Sri Trayodasakṣara Mahalakshmi Mantra Variation 4
Sri Trayodasakṣara Mahalaksmi Mantra Variation 5
Sri Trayodasaksara Mahalaksmi Mantra Variation 6
Sri Sodasakshara Kubera Mantra (16 Letter)
Sri Siddhi/Siddha Lakshmi Mantra
Śrī Prasannavaradā Śrīlakṣmī Stotram
Siddha Lakshmi Stotram
Sri Navaksari Siddhi Lakshmi Mūla Pratyangira Purna chandi Mantra
Sri Dhanada Yakshini Stotram
Sri Dhanada Ratipriya Yakshini Kavacham
sri lakshmi astottara satanamastotram
Sri Kubera Srividyamba Mantra
Sri laksmyastottara satanamavali