LALITĀ RUDRA TRIŚATĪ

There are three hundred nāma-s both in Lalitā Triśatī and Rudra Triśatī. They are combined together to form Lalitā Rudra Triśatī. Pañcadaśī mantra is repeated 20 times, thus forming 300 nāma-s of Lalitā Triśatī. Rudra Triśatī is formed out of stanzas 2 to 9 of Śrī Rudraṁ. This archana (अर्चन) is considered as very powerful as this is the combination of Pañcadaśī Mantra and Yajur Veda.

FORMATION OF LALITĀ TRIŚATĪ NĀMA-S

Pañcadaśī mantra has fifteen bījākṣara-s, which is arranged in three kūṭa-s (group) as follows:

ह्रीं
ह्रीं
ह्रीं
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ka
e
ī
la
hrīṁ
ha
sa
Ka
Ha
La
hrīṁ
sa
ka
la
hrīṁ

Ka – e – ī – la - hrīṁ; ha – sa – ka – ha – la - hrīṁ; sa - ka  -la - hrīṁ

Thus we have the following bījākṣara-s:

क  ka  – 3; ए e – 1; ई ī – 1; ल la – 3; ह ha – 2; स sa – 2; ह्रीं hrīṁ  – 3;

Each nāma of Triśatī begins with one of the above bījākṣara-s. Every bījākṣara of Pañcadaśī mantra is repeated twenty times. Thus क  ka is repeated 60 times (20 x 3); ए e is repeated 20 times; ई ī is repeated 20 times; ल la (20 x 3) is repeated 60 times; ह ha is repeated (20 x 2) 40 times; स sa is repeated (20 x 2) 40 times and ह्रीं hrīṁ is repeated (20 x 3) 60 times. Thus 300 nāma-s are formed. In other words, the entire Pañcadaśī mantra is repeated 20 times (15 x 20) forming 300 nāma-s of Śrī Lalitā Triśatī. A single recitation of Lalitā Triśatī is equivalent to 20 recitations of Pañcadaśī.

Before every nāma ॐ ऐं ह्रीं श्रीं (om aiṁ hrīṁ śrīṁ) is to be added. Om represents Brahma praṇava or Shiva praṇava and aiṁ, hrīṁ and śrīṁ represent vimarśa praṇava.

DHYĀNA VERSES

अतिमधुरचापहस्तां अपरिमितामोदबाण सौभग्यां।
अरुणामतिशयकरुणां अभिनवकुलसुन्दरीं वन्दे॥

atimadhuracāpahastāṁ aparimitāmodabāṇa saubhagyāṁ |
aruṇāmatiśayakaruṇāṁ abhinavakulasundarīṁ vande ||

नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय
त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय
नीलकण्ठाय म्रुत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय
सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः॥

namaste astu bhagavan viśveśvarāya mahādevāya tryaṁbakāya
tripurāntakāya trikāgnikālāya kālāgnirudrāya
nīlakaṇṭhāya mrutyuñjayāya sarveśvarāya
sadāśivāya śrīmanmahādevāya namaḥ ||

This will be published in three parts, as there are 300 nāma-s.

Lalitā Rudra Triśatī

 1. ककाररूपायै नमो हिरण्यबाहवे नमः। kakārarūpāyai namo hiraṇyabāhave namaḥ|
 2. कल्याण्यै सेनान्ये नमः। kalyāṇyai senānye namaḥ |
 3. कल्याणगुणशालिन्यै दिशां च पतये नमः।kalyāṇaguṇaśālinyai diśāṁ ca pataye namaḥ |
 4. कल्याणशैलनिलयायै नमो वृक्षेभ्यो नमः। kalyāṇaśailanilayāyai namo vṛkṣebhyo namaḥ |
 5. कमनीयायै हरिकेशेभ्यो नमः। kamanīyāyai harikeśebhyo namaḥ |
 6. कलावत्यै पशूनाम्पतये नमः। kalāvatyai paśūnāmpataye namaḥ |
 7. कमलाक्ष्यै नमस्सपिज्ञरायै नमः। kamalākṣyai namassapijñarāyai namaḥ |
 8. कल्मषघ्न्यै त्विषीमते नमः। kalmaṣaghnyai tviṣīmate namaḥ |
 9. करुणामृतसागरायै पथीनांपतये नमः। karuṇāmṛtasāgarāyai pathīnāṁpataye namaḥ |
 10. कदम्बकाननावासायै नमो बभ्लुशाय नमः। kadambakānanāvāsāyai namo babhluśāya namaḥ |
 11. कदम्बकुसुमप्रियायै विव्यधिने नमः। kadambakusumapriyāyai vivyadhine namaḥ |
 12. कन्दर्पविध्यायै अन्नानाम् पतये नमः। kandarpavidhyāyai annānām pataye namaḥ |
 13. कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षाणायै नमो हरिकेशाय नमः। kandarpajanakāpāṅgavīkṣāṇāyai namo harikeśāya namaḥ |
 14. कर्पूरवीटीसौरभ्य्कल्लोलितककुप्तटायै उप्वीतिने नमः। karpūravīṭīsaurabhykallolitakakuptaṭāyai upvītine namaḥ |
 15. कलिदोषहरायै पुष्टानां पतये नमः। kalidoṣaharāyai puṣṭānāṁ pataye namaḥ |
 16. कञ्चलोचनायै नमोभवस्य हेत्यै नमः। kañcalocanāyai namobhavasya hetyai namaḥ |
 17. कम्रविग्रहायै जगतां पतये नमः। kamravigrahāyai jagatāṁ pataye namaḥ |
 18. कर्मादिसाक्षिण्यै नमो रुद्राय नमः। karmādisākṣiṇyai namo rudrāya namaḥ |
 19. कारयित्र्यै आतताविने नमः। kārayitryai ātatāvine namaḥ |
 20. कर्मफलप्रदायै क्षेत्राणां पतये नमः। karmaphalapradāyai kṣetrāṇāṁ pataye namaḥ |
 21. एकाररूपायै नमस्सूतायै नमः। ekārarūpāyai namassūtāyai namaḥ |
 22. एकाक्षर्यै अहन्त्यायै नमः। ekākṣaryai ahantyāyai namaḥ |
 23. एकानेकाक्षराकृत्यै वनानांपतये नमः । ekānekākṣarākṛtyai vanānāṁpataye namaḥ |
 24. एतत्तदित्यनिर्देश्यायै नमो रोहिताय नमः। etattadityanirdeśyāyai namo rohitāya namaḥ |
 25. एकानन्दचिदाकृत्यै स्थपतये नमः। ekānandacidākṛtyai sthapataye namaḥ |
 26. एवमित्यागमाबोध्यायै वृक्षाणां पतये नमः। evamityāgamābodhyāyai vṛkṣāṇāṁ pataye namaḥ |
 27. एकभक्तिमदर्चितायै नमो मन्त्रिणे नमः॥ ekabhaktimadarcitāyai namo mantriṇe namaḥ ||
 28. एकाग्रचितनिर्ध्यातायै वाणिजाय नमः। ekāgracitanirdhyātāyai vāṇijāya namaḥ |
 29. एषणारहितादृतायै कक्षाणां पतये नमः। eṣaṇārahitādṛtāyai kakṣāṇāṁ pataye namaḥ |
 30. एलासुगन्धिचिकुरायै नमो भुवन्तये नम। elāsugandhicikurāyai namo bhuvantaye nama |
 31. एनःकूटविनाशिन्यै वारिवस्कृताय नमः। enaḥkūṭavināśinyai vārivaskṛtāya namaḥ |
 32. एकभोगायै औषधीनां पतये नमः । ekabhogāyai auṣadhīnāṁ pataye namaḥ |
 33. एकरसायै नम उच्चैर्घोषाय नमः। ekarasāyai nama uccairghoṣāya namaḥ |
 34. एकैश्वर्यप्रदायिन्यै आक्रन्दयते नमः। ekaiśvaryapradāyinyai ākrandayate namaḥ |
 35. एकातपत्रसाम्राज्यपरदायै पत्तीनं पतये नमः। ekātapatrasāmrājyaparadāyai pattīnaṁ pataye namaḥ |
 36. एकानन्तपूजितायै नमः कृत्स्नवीताय नमः। 037. ekānantapūjitāyai namaḥ kṛtsnavītāya namaḥ |
 37. एधमानपभायै धावते नमः। edhamānapabhāyai dhāvate namaḥ |
 38. एजदनेजज्ज्गदीश्वर्यै सत्वनां पतये नमः। ejadanejajjgadīśvaryai satvanāṁ pataye namaḥ |
 39. एकवीरादिसंसेवयायै नमः सहमानाय नमः। ekavīrādisaṁsevayāyai namaḥ sahamānāya namaḥ |
 40. एकप्राभवशालिन्यै निव्याधिने नमः। ekaprābhavaśālinyai nivyādhine namaḥ |
 41. ईकाररूपायै आव्याधिनीनां पतये नमः। īkārarūpāyai āvyādhinīnāṁ pataye namaḥ |
 42. ईशित्र्यै नमः ककुभाय नमः। īśitryai namaḥ kakubhāya namaḥ |
 43. ईप्सितार्थप्रदायिन्यै निषङ्गिणे नमः। īpsitārthapradāyinyai niṣaṅgiṇe namaḥ |
 44. ईदृगित्यविनिर्देश्यायै स्तेनानां पतये नमः। īdṛgityavinirdeśyāyai stenānāṁ pataye namaḥ |
 45. ईश्वरत्वविधायिन्यै नमो निषङ्गिणे नमः। īśvaratvavidhāyinyai namo niṣaṅgiṇe namaḥ |
 46. ईशानादिब्रह्ममय्यै इषूधिमते नमः। īśānādibrahmamayyai iṣūdhimate namaḥ |
 47. ईशित्वाद्यष्टसिद्धिदायै तस्कराणां पतये नमः।  īśitvādyaṣṭasiddhidāyai taskarāṇāṁ pataye namaḥ |
 48. ईक्षित्र्यै नमो वञ्चते नमः। īkṣitryai namo vañcate namaḥ |
 49. ईक्षणसृष्ठाण्डकोट्यै परिवञ्चते नमः। īkṣaṇasṛṣṭhāṇḍakoṭyai parivañcate namaḥ |
 50. ईश्वरवल्लभायै स्तायुनां पतये नमः। īśvaravallabhāyai stāyunāṁ pataye namaḥ |
 51. ईडितायै नमो निचेरवे नमः। īḍitāyai namo nicerave namaḥ |
 52. ईश्वरार्धाङ्गशरीरायै परिचाराय नमः। īśvarārdhāṅgaśarīrāyai paricārāya namaḥ |
 53. ईशाधिदेवतायै अरण्यानां पतये नमः। īśādhidevatāyai araṇyānāṁ pataye namaḥ |
 54. ईश्वरप्रेणकर्यै नमः सृकाविभ्यो नमः। īśvarapreṇakaryai namaḥ sṛkāvibhyo namaḥ |
 55. ईशताण्डवसाक्षिण्यै जिघागुंसद्भ्यो नमः। īśatāṇḍavasākṣiṇyai jighāguṁsadbhyo namaḥ |
 56. ईश्वरोत्सङ्गनिलयायै मुष्णतां पतये नमः। īśvarotsaṅganilayāyai muṣṇatāṁ pataye namaḥ
 57. ईतिबाधाविनाशिन्यै नमो असिमद्भ्यो नमः। ītibādhāvināśinyai namo asimadbhyo namaḥ
 58. ईहाविराहितायै नक्तं चरद्भ्यो नमः। īhāvirāhitāyai naktaṁ caradbhyo namaḥ |
 59. ईशश्क्त्यै प्रकृन्तानां पतये नमः। īśaśktyai prakṛntānāṁ pataye namaḥ |
 60. ईषत्सिमताननायै नमः उष्णीषिणे नमः। īṣatsimatānanāyai namaḥ uṣṇīṣiṇe namaḥ |
 61. लकाररूपयै गिरिचराय नमः। lakārarūpayai giricarāya namaḥ |
 62. ललितायै कुलुञ्चानां पतये नमः। lalitāyai kuluñcānāṁ pataye namaḥ |
 63. लक्ष्मीवाणीनिषेवितायै नमःइषुमद्भ्यो नमः। lakṣmīvāṇīniṣevitāyai namaḥiṣumadbhyo namaḥ |
 64. लाकिन्यै धन्वाविभियश्च नमः। lākinyai dhanvāvibhiyaśca namaḥ |
 65. ललनारूपायै वो नमः। lalanārūpāyai vo namaḥ |
 66. लसद्दाडिमपाटलायै नम आतन्वानेभ्यो नमः। lasaddāḍimapāṭalāyai nama ātanvānebhyo namaḥ |
 67. ललन्तिकालसत्फालायै प्रतिदधानेभ्यश्च नमः। lalantikālasatphālāyai pratidadhānebhyaśca namaḥ |
 68. ललाटनयनार्चितायै वो नमः। lalāṭanayanārcitāyai vo namaḥ |
 69. लक्षणोज्ज्वलदिव्याङ्गायै नम आयच्छद्भ्यो नमः। lakṣaṇojjvaladivyāṅgāyai nama āyacchadbhyo namaḥ |
 70. लक्षकोट्यण्डनायिकायै विसृजद्भ्यश्च नमः। lakṣakoṭyaṇḍanāyikāyai visṛjadbhyaśca namaḥ |
 71. लक्ष्यार्थायै वो नमः। lakṣyārthāyai vo namaḥ |
 72. लक्षनागम्ययै नमोऽसिमद्भ्यो नमः। lakṣanāgamyayai namo'simadbhyo namaḥ |
 73. लब्धकामायै विध्यद्भ्यश्च नमः। labdhakāmāyai vidhyadbhyaśca namaḥ |
 74. लतातनवे वो नमः। latātanave vo namaḥ |
 75. ललामराजदलिकायै नम आसीनेभ्यो नमः। lalāmarājadalikāyai nama āsīnebhyo namaḥ |
 76. लंबिमुक्तालताञ्चितायै शयनेभ्यश्च नमः। laṁbimuktālatāñcitāyai śayanebhyaśca namaḥ |
 77. लम्बोदरप्रसवे वो नमः। lambodaraprasave vo namaḥ |
 78. लभ्यायै नमः स्वपद्भ्यो नमः। labhyāyai namaḥ svapadbhyo namaḥ|
 79. लज्जाढ्यायै जाग्रद्भ्यश्च नमः। lajjāḍhyāyai jāgradbhyaśca namaḥ |
 80. लयवर्जितायै वो नमः। layavarjitāyai vo namaḥ |
 81. ह्रींकाररूपायै नमस्तिष्ठद्भ्यो नमः। hrīṁkārarūpāyai namastiṣṭhadbhyo namaḥ |
 82. ह्रींकारनिलयायै धावद्भ्यश्च नमः। hrīṁkāranilayāyai dhāvadbhyaśca namaḥ |
 83. ह्रींपदप्रियायै वो नमः। hrīṁpadapriyāyai vo namaḥ |
 84. ह्रींकारबीजायै नमस्भाभ्यो नमः। hrīṁkārabījāyai namasbhābhyo namaḥ |
 85. ह्रींकारमन्त्रायै सभापतिभ्यश्च नमः। hrīṁkāramantrāyai sabhāpatibhyaśca namaḥ |
 86. ह्रींकारलक्षणायै वो नमः। hrīṁkāralakṣaṇāyai  vo namaḥ |
 87. ह्रींकारजपसुप्रीतायै नमो अश्वेभ्यो नमः। hrīṁkārajapasuprītāyai namo aśvebhyo namaḥ |
 88. ह्रींमत्यै अश्वतिभ्यश्च नमः। hrīṁmatyai aśvatibhyaśca namaḥ |
 89. ह्रींविभूषणायै वो नमः। hrīṁvibhūṣaṇāyai vo namaḥ |
 90. ह्रींशीलायै नम आव्याधिनीभ्यो नमः। hrīṁśīlāyai nama āvyādhinībhyo namaḥ |
 91. ह्रींपदाराध्यायै विविध्यन्तीभ्यश्च नमः। hrīṁpadārādhyāyai vividhyantībhyaśca namaḥ |
 92. ह्रींगर्भायै वो नमः। hrīṁgarbhāyai vo namaḥ |
 93. ह्रींपदाभिधायै नम उगणाभ्यो नमः। hrīṁpadābhidhāyai nama ugaṇābhyo namaḥ |
 94. ह्रींकारवाच्यायै तृहतीभ्यश्च नमः। hrīṁkāravācyāyai tṛhatībhyaśca namaḥ |
 95. ह्रींकारपूज्यायै वो नमः। hrīṁkārapūjyāyai vo namaḥ |
 96. ह्रींकारपीठिकायै नमो गृत्सेभ्यो नमः। hrīṁkārapīṭhikāyai namo gṛtsebhyo namaḥ |
 97. ह्रींकारवेद्यायै गृत्सपतिभ्यश्च नमः। hrīṁkāravedyāyai gṛtsapatibhyaśca namaḥ |
 98. ह्रींकारचिन्त्यायै वो नमः। hrīṁkāracintyāyai vo namaḥ |
 99. ह्रीं नमोव्रातेभ्यो नमः। hrīṁ namovrātebhyo namaḥ |
 100. ह्रींशरीरिण्यै व्रातपतिभ्यश्च नमः। hrīṁśarīriṇyai vrātapatibhyaśca namaḥ |