101. हकाररूपायै वो नमः। hakārarūpāyai vo namaḥ |

102. हलधृत्पूजितायै नमो गणेभ्यो नमः। haladhṛtpūjitāyai namo gaṇebhyo namaḥ |

103. हरिणेक्षणायै गणपतिभ्यश्च नमः। hariṇekṣaṇāyai gaṇapatibhyaśca namaḥ |

104. हरिप्रियायै वो नमः। haripriyāyai vo namaḥ |

105. हराराध्यायै नमो विरूपेभ्यो नमः। harārādhyāyai namo virūpebhyo namaḥ |

106. हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितायै विश्वरूपेभ्यश्च नमः। haribrahmendravanditāyai viśvarūpebhyaśca namaḥ |

107. हयारूढासेविदाङ्घ्र्यै वो नमः। hayārūḍhāsevidāṅghryai vo namaḥ |

108. हयमेधसमर्चितायै नमो महद्भ्यो नमः। hayamedhasamarcitāyai namo mahadbhyo namaḥ |

109. हर्यक्षवाहनायै क्षुल्लकेभ्यश्च नमः। haryakṣavāhanāyai kṣullakebhyaśca namaḥ |

110. हंसवाहनायै वो नमः। haṁsavāhanāyai vo namaḥ |

111. हतदानवायै नमो रथिभ्यो नमः। hatadānavāyai namo rathibhyo namaḥ |

112. हत्त्यदिपापशमन्यै अरतेभ्यश्च् नमः। hattyadipāpaśamanyai aratebhyaśc namaḥ |

113. हरिदश्वादिसेवितायै वो नमः। haridaśvādisevitāyai vo namaḥ |

114. हस्तिकुम्भोतुङ्गकुचायै नमोरथेभ्यो नमः।hastikumbhotuṅgakucāyai namorathebhyo namaḥ |

115. हस्तिकृत्तिप्रियङ्गनायै नमो रथपतिब्यश्च नमः। hastikṛttipriyaṅganāyai namo rathapatibyaśca namaḥ |

116. हरिद्राकुङ्कुमादिग्धायै वो नमः। haridrākuṅkumādigdhāyai vo namaḥ |

117. हर्यश्वाद्यमरार्चितायै नमस्सेनाभ्यो नमः। haryaśvādyamarārcitāyai namassenābhyo namaḥ |

118. हरिकेशसख्यै सेनानिभ्यश्च नमः। harikeśasakhyai senānibhyaśca namaḥ |

119. हादिविद्यायै वो नमः। hādividyāyai vo namaḥ |

120. हालामदालसायै नमःक्षत्तृभ्यो नमः। hālāmadālasāyai namaḥkṣattṛbhyo namaḥ |

121. सकाररूपयै सङ्ग्रहीतृभ्यश्च नमः। sakārarūpayai saṅgrahītṛbhyaśca namaḥ |

122. सर्वज्ञायै वो नमः। sarvajñāyai vo namaḥ |

123. सर्वेश्यै नमस्तक्षभ्यो नमः। sarveśyai namastakṣabhyo namaḥ |

124. सर्वमङ्गलायै रथकारेभ्यश्च नमः। sarvamaṅgalāyai rathakārebhyaśca namaḥ |

125. सर्वकर्त्र्यै वो नमः। sarvakartryai vo namaḥ |

126. सर्वभत्र्यै नमः कुलालेभ्यो नमः। sarvabhatryai namaḥ kulālebhyo namaḥ |

127. सर्वहन्त्र्यै कर्मारेभ्यश्च नमः। sarvahantryai karmārebhyaśca namaḥ |

128. सनातन्यै वो नमः। sanātanyai vo namaḥ |

129. सर्वानवद्यायै नमः पुञ्चिष्टेभ्यो नमः। sarvānavadyāyai namaḥ puñciṣṭebhyo namaḥ |

130. सर्वाङ्सुन्दर्यै निषादेभ्यश्च नमः। sarvāṅsundaryai niṣādebhyaśca namaḥ |

131. सर्वसाक्षिण्यै वो नमः। sarvasākṣiṇyai vo namaḥ |

132. सर्वात्मिकायै नम इषुकृद्भ्यो नमः। sarvātmikāyai nama iṣukṛdbhyo namaḥ |

133. सर्वसौख्यदात्र्यै धन्वकृद्भ्यश्च नमः। sarvasaukhyadātryai dhanvakṛdbhyaśca namaḥ |

134. सर्वमोहिन्यै वो नमः। sarvamohinyai vo namaḥ |

135. सर्वाधारायै नमो मृगयुभ्यो नमः। sarvādhārāyai namo mṛgayubhyo namaḥ |

136. सर्वगतायै श्वनिभ्यश्च नमः। sarvagatāyai śvanibhyaśca namaḥ |

137. सर्वावगुणवर्जितायै वो नमः। sarvāvaguṇavarjitāyai vo namaḥ |

138. सर्वारुणायै नमःश्वभ्यो नमः। sarvāruṇāyai namaḥśvabhyo namaḥ |

139. सर्वमात्रे श्वपतिभ्यश्च नमः। sarvamātre śvapatibhyaśca namaḥ |

140. सर्वभूषणभूषितायै वो नमः। sarvabhūṣaṇabhūṣitāyai vo namaḥ |

141. ककारार्थायै नमो भवाय च नमः। kakārāarthāyai namo bhavāya ca namaḥ |

142. कालहन्त्र्यै रुद्राय च नमः। kālahantryai rudrāya ca namaḥ |

143. कामेश्यै नमश्शर्वाय च नमः। kāmeśyai namaśśarvāya ca namaḥ |

144. कामितार्थदायै पशुपतये च नमः। kāmitārthadāyai paśupataye ca namaḥ |

145. कामसञ्जीविन्यै नमो नीलग्रीवाय च नमः। kāmasañjīvinyai namo nīlagrīvāya ca namaḥ |

146. कल्यायै शितिकण्ठाय च नमः। kalyāyai śitikaṇṭhāya ca namaḥ |

147. कठिनस्तनमण्डलायै नमः कपर्दिने च नमः। kaṭhinastanamaṇḍalāyai namaḥ kapardine ca namaḥ |

148. करभोरवे व्युप्तकेशाय च नमः। karabhorave vyuptakeśāya ca namaḥ |

149. कलानाथमुख्यै नमस्सहस्राक्षाय च नमः। kalānāthamukhyai namassahasrākṣāya ca namaḥ |

150. कचजिताम्बुदायै शतधन्वने च नमः। kacajitāmbudāyai śatadhanvane ca namaḥ |

151. कटाक्षस्यन्दिकरुनायै नमो गिरिशाय च नमः। kaṭākṣasyandikarunāyai namo giriśāya ca namaḥ |

152. कपालिप्राण्नायिकायै शिपिविष्टाय च नमः। kapāliprāṇnāyikāyai śipiviṣṭāya ca namaḥ |

153. कारुण्यविग्रहायै नमोमीढुष्टमाय च नमः। kāruṇyavigrahāyai namomīḍhuṣṭamāya ca namaḥ |

154. कान्तायै इषुमते च नमः। kāntāyai iṣumate ca namaḥ |

155. कान्तिधूतजपावल्यै नमो ह्रस्वाय च नमः। kāntidhūtajapāvalyai namo hrasvāya ca namaḥ |

156. कलालापायै वामनायै च नमः। kalālāpāyai vāmanāyai ca namaḥ |

157. कम्बुकण्ठ्यै नमो बृहते च नमः। kambukaṇṭhyai namo bṛhate ca namaḥ |

158. करनिर्जितपल्लावायै वर्षीयसे च नमः। karanirjitapallāvāyai varṣīyase ca namaḥ |

159. कल्पवल्लीसमभुजायै नमो वृद्धाय च नमः। kalpavallīsamabhujāyai namo vṛddhāya ca namaḥ |

160. करतूरीतिलक्काञ्चितायै संवृध्वने च नमः। karatūrītilakkāñcitāyai saṁvṛdhvane ca namaḥ |

161. हकारार्थायै नमो अग्रियाय च नमः। hakārārthāyai namo agriyāya ca namaḥ |

162. हंसगत्यै प्रथमाय च नमः। haṁsagatyai prathamāya ca namaḥ |

163. हाटकाभरणोज्ज्वलायै नम आशवे च नमः। hāṭakābharaṇojjvalāyai nama āśave ca namaḥ |

164. हारहारिकुचाभोगायै अजिराय च नमः। hārahārikucābhogāyai ajirāya ca namaḥ |

165. हाकिन्यै नमः शीघ्रियाय च नमः। hākinyai namaḥ śīghriyāya ca namaḥ |

166. हल्यवर्जितायै शीभ्याय च नमः। halyavarjitāyai śībhyāya ca namaḥ |

167. हरित्पतिसमाराध्यायै नमःऊर्म्याय च् नमः। haritpatisamārādhyāyai namaḥūrmyāya c namaḥ |

168. हठात्कारहतासुरायै नम अवस्वन्याय च नमः। haṭhātkārahatāsurāyai nama avasvanyāya ca namaḥ |

169. हर्षप्रदायै नमः स्रोतस्याय च नमः। harṣapradāyai namaḥ srotasyāya ca namaḥ |

170. हविर्भोक्त्र्यै द्वीप्याय च नमः। havirbhoktryai dvīpyāya ca namaḥ |

171. हार्दसन्तमसापहायै नमो ज्येष्ठाय च नमः। hārdasantamasāpahāyai namo jyeṣṭhāya ca namaḥ |

172. हल्लिसलास्यसम्तुष्टायै कनिष्ठाय च नमः। hallisalāsyasamtuṣṭāyai kaniṣṭhāya ca namaḥ |

173. हंसमन्त्रार्थरूपिण्यै नमः पूर्वजाय च नमः। haṁsamantrārtharūpiṇyai namaḥ pūrvajāya ca namaḥ |

174. हानोपादाननिर्मुक्तायै अपरजाय च नमः। hānopādānanirmuktāyai aparajāya ca namaḥ |

175. हर्षिण्यै नमो मध्यमाय च नमः। harṣiṇyai namo madhyamāya ca namaḥ |

176. हरिसोदर्यै अपगल्भाय च नमः। harisodaryai apagalbhāya ca namaḥ |

177. हाहाहूहूमुखस्तुत्यायै नमो जघन्याय च नमः। hāhāhūhūmukhastutyāyai namo jaghanyāya ca namaḥ |

178. हानिवृद्धिविवर्जितायै बुध्नियाय च नमः। hānivṛddhivivarjitāyai budhniyāya ca namaḥ |

179. हय्यङ्गवीनहृदयायै नमःसोभ्याय च नमः। hayyaṅgavīnahṛdayāyai namaḥsobhyāya ca namaḥ |

180. हरिकोपारुणांशुकायै प्रतिसर्याय च नमः। harikopāruṇāṁśukāyai pratisaryāya ca namaḥ |

181. लकाराख्यायै नमो याम्याय च नमः। lakārākhyāyai namo yāmyāya ca namaḥ |

182. लतापूज्यायै क्षेम्याय च नमः। latāpūjyāyai kṣemyāya ca namaḥ |

183. लयस्थित्युद्भवेश्चर्यै नम उर्वर्याय च नमः। layasthityudbhaveścaryai nama urvaryāya ca namaḥ |

184. लास्यदर्शनसन्तुष्टायै कल्याय च नमः। lāsyadarśanasantuṣṭāyai kalyāya ca namaḥ |

185. लाभलाभविवर्जितायै नमः श्लोक्याय च नमः। lābhalābhavivarjitāyai namaḥ ślokyāya ca namaḥ |

186. लङ्घ्येतराज्ञायै अवसान्याय च नमः। laṅghyetarājñāyai avasānyāya ca namaḥ |

187. लावण्यशालिन्यै नमोवन्याय च नमः। lāvaṇyaśālinyai namovanyāya ca namaḥ |

188. लघुसिद्धिदायै कक्ष्याय च नमः। laghusiddhidāyai kakṣyāya ca namaḥ |

189. लाक्षारससवर्णाभायै नमश्रवाय च नमः। lākṣārasasavarṇābhāyai namaśravāya ca namaḥ |

190. लाक्ष्मणाग्रजपूजितायै प्रतिश्रवाय च नमः। lākṣmaṇāgrajapūjitāyai pratiśravāya ca namaḥ |

191. लभ्येतरायै नम आशुषेणाय च नमः। labhyetarāyai nama āśuṣeṇāya ca namaḥ |

192. लब्धभक्तिसुलभायै आशुरथाय च नमः। labdhabhaktisulabhāyai āśurathāya ca namaḥ |

193. लाङ्गलायुधायै नमः शूराय च नमः। lāṅgalāyudhāyai namaḥ śūrāya ca namaḥ |

194. लग्नचामरहस्त श्रीशारदा परिवीजितायै अवभिन्दते च नमः। lagnacāmarahasta śrīśāradā parivījitāyai avabhindate ca namaḥ |

195. लज्जापदसमाराध्यायै नमो वर्मिणे च नमः। lajjāpadasamārādhyāyai namo varmiṇe ca namaḥ |

196. लम्पटायै वरूथिने च नमः। lampaṭāyai varūthine ca namaḥ |

197. लगुलेश्वर्यै नमो बिल्मिने च नमः। laguleśvaryai namo bilmine ca namaḥ |

198. लब्धामानायै कवचिने च नमः। labdhāmānāyai kavacine ca namaḥ |

199. लब्दरसायै नमश्क्षुताय् च नमः। labdarasāyai namaśkṣutāy ca namaḥ |

200. लब्धसम्पत्समुन्नत्यै श्रुतसेनाय च नमः। labdhasampatsamunnatyai śrutasenāya ca namaḥ |