201. ह्रींकारिण्यै नमो दुन्दुभ्याय च न्मः। hrīṁkāriṇyai namo dundubhyāya ca nmaḥ |

202. ह्रींकाराद्यायै आहनन्याय च नमः। hrīṁkārādyāyai āhananyāya ca namaḥ |

203. ह्रींमध्यायै नमो धृष्णवे च नमः। hrīṁmadhyāyai namo dhṛṣṇave ca namaḥ |

204. ह्रींशिखामणये प्रमृशाय च नमः। hrīṁśikhāmaṇaye pramṛśāya ca namaḥ |

205. ह्रींकारकुण्डाग्निशिखायै नमो दूताय च नमः। hrīṁkārakuṇḍāgniśikhāyai namo dūtāya ca namaḥ |

206. ह्रींकारशशिचन्द्रिकायै प्रहिताय च नमः। hrīṁkāraśaśicandrikāyai prahitāya ca namaḥ |

207. ह्रींकारभास्कररुच्यै नमो निषङ्गिणे च नमः। hrīṁkārabhāskararucyai namo niṣaṅgiṇe ca namaḥ |

208. ह्रींकाराम्भोदचञ्चलायै इशुधिमते च नमः। hrīṁkārāmbhodacañcalāyai iśudhimate ca namaḥ |

209. ह्रींकारकन्दाङ्कुरिकायै नमस्तीक्ष्णेषवे च नमः। hrīṁkārakandāṅkurikāyai namastīkṣṇeṣave ca namaḥ |

210. ह्रींकारैकपरायणायै आयुधिने च नमः। hrīṁkāraikaparāyaṇāyai āyudhine ca namaḥ |

211. ह्रींकारदीर्घिकाहम्स्यै नमः स्वायुधाय च नमः। hrīṁkāradīrghikāhamsyai namaḥ svāyudhāya ca namaḥ |

212. ह्रींकारोद्यानकेकिन्यै सुधन्वने च नमः। hrīṁkārodyānakekinyai sudhanvane ca namaḥ |

213. ह्रींकारारण्यहरिन्यै नमः स्त्रुत्याय च नमः। hrīṁkārāraṇyaharinyai namaḥ strutyāya ca namaḥ

214. ह्रींकारावालवल्लर्यै पत्याय च नमः। hrīṁkārāvālavallaryai patyāya ca namaḥ |

215. ह्रींकारपञ्चरशुक्यै नमः काट्याय च नमः। hrīṁkārapañcaraśukyai namaḥ kāaṭyāya ca namaḥ

216. ह्रींकाराङ्गणदीपिकायै नीप्याय च नमः। hrīṁkārāṅgaṇadīpikāyai nīpyāya ca namaḥ |

217. ह्रींकारकन्दरासिंह्यै नमसूद्याय च नमः। hrīṁkārakandarāsiṁhyai namasūdyāya ca namaḥ |

218. ह्रींकाराम्बुजभृङ्गिकायै सरस्याय च नमः। hrīṁkārāmbujabhṛṅgikāyai sarasyāya ca namaḥ |

219. ह्रींकारसुमनोमाध्व्यै नमो नाद्याय च नमः। hrīṁkārasumanomādhvyai namo nādyāya ca namaḥ |

220. ह्रींकारतरुमञ्चर्यै वैशन्ताय च नमः। hrīṁkāratarumañcaryai vaiśantāya ca namaḥ |

221. सकाराख्यायै नमः कूप्याय च नमः। sakārākhyāyai namaḥ kūpyāya ca namaḥ |

222. समरसायै अवट्याय च नमः। samarasāyai avaṭyāya ca namaḥ |

223. सकलागमसंस्तुतायै नमो वर्ष्याय च नमः। sakalāgamasaṁstutāyai namo varṣyāyaca namaḥ |

224. सर्ववेदान्त-तात्पर्यभूम्यै अवर्ष्याय च नमः। sarvavedānta-tātparyabhūmyai avarṣyāya ca namaḥ |

225. सदसदाश्रयायै नमो मेघ्याय च नमः। sadasadāaśrayāyai namo meghyāya ca namaḥ |

226. सकलायै विद्युत्याय च नमः। sakalāyai vidyutyāya ca namaḥ |

227. सच्चिदानन्दायै नमः ईध्रियाय च नमः। saccidānandāyai namaḥ īdhriyāya ca namaḥ |

228. साध्यायै आतप्याय च नमः। sādhyāyai ātapyāya ca namaḥ |

229. सद्गदिदायिन्यै नमो वात्याय च नमः। sadgadidāyinyai namo vātyāya ca namaḥ |

230. सनकादिमुनिध्येयायै रेष्मियाय च नमः। sanakādimunidhyeyāyai reṣmiyāya ca namaḥ |

231. सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमो वास्तव्याय च नमः। sadāśivakuṭumbinyai namo vāstavyāya ca namaḥ |

232. सकलाधिष्ठानरूपायै वास्तुपाय च नमः। sakalādhiṣṭhānarūpāyai vāstupāya ca namaḥ |

233. सत्यरूपायै नमस्सोमाय च नमः। satyarūpāyai namassomāya ca namaḥ |

234. समाकृत्यै रुद्राय च नमः। samākṛtyai rudrāya ca namaḥ |

235. सर्वप्रपञ्चनिर्मात्र्यै नमस्ताम्राय च नमः। sarvaprapañcanirmātryai namastāmrāya ca namaḥ |

236. समनाधिकवर्चितायै अरुणाय च नमः। samanādhikavarcitāyai aruṇāya ca namaḥ |

237. सर्वोत्तुङ्गायै नमः श्ङ्गाय च नमः। sarvottuṅgāyai namaḥ śṅgāya ca namaḥ |

238. सङ्गहीनायै पशुपतये च नमः। saṅgahīnāyai paśupataye ca namaḥ |

239. सगुणायै नम उग्राय च नमः। saguṇāyai nama ugrāya ca namaḥ |

240. सकलेष्टदायै बीमाय च नमः। sakaleṣṭadāyai bīmāya ca namaḥ |

241. ककारिण्यै नमो अग्रेवेधाय च नमः। kakāriṇyai namo agrevedhāya ca namaḥ |

242. काव्यलोलायै दूरेवधाय च नमः। kāvyalolāyai dūrevadhāya ca namaḥ |

243. कामेश्वरमनोहरायै नमो हन्त्रे च नमः। kāmeśvaramanoharāyai namo hantre ca namaḥ |

244. कामेश्वरप्राणनाड्यै हनीयसे च नमः। kāmeśvaraprāṇanāḍyai hanīyase ca namaḥ |

245. कामेशोत्सङ्गवासिन्यै नमोवृषेभ्यो नमः। kāmeśotsaṅgavāsinyai namovṛṣebhyo namaḥ |

246. कामेश्वरालिङ्गिताङ्गै हरिकेशेभ्यो नमः।kāmeśvarāliṅgitāṅgai harikeśebhyo namaḥ |

247. कामेश्वरसुखप्रदायै नमस्ताराय नमः। kāmeśvarasukhapradāyai namastārāya namaḥ |

248. कामेश्वरप्रणयिन्यै नमशंबभ्वे च नमः। kāmeśvarapraṇayinyai namaśaṁbabhve ca namaḥ |

249. कामेश्वरविलासिन्यै मयोभवे च नमः। kāmeśvaravilāsinyai mayobhave ca namaḥ |

250. कामेश्वरतपस्सिद्ध्यै नमश्शङ्कराय च नमः। kāmeśvaratapassiddhyai namaśśaṅkarāya ca namaḥ |

251. कामेश्वरमनःप्रियायै मयस्कराय च नमः। kāmeśvaramanaḥpriyāyai mayaskarāya ca namaḥ |

252. कामेश्वरप्राणनाथायै नमःशिवाय च नमः। kāmeśvaraprāṇanāthāyai namaḥśivāya ca namaḥ |

253. कामेश्वरविमोहिन्यै शिवतराय च नमः। kāmeśvaravimohinyai śivatarāya ca namaḥ |

254. कामेश्वरब्रह्मविद्यायै नमस्तीर्थ्याय च नमः। kāmeśvarabrahmavidyāyai namastīrthyāya ca namaḥ |

255. कामेश्वरगृहेश्वर्यै कूल्याय च नमः। kāmeśvaragṛheśvaryai kūlyāya ca namaḥ |

256. कामेश्वराह्लादकर्यै नमः पार्याय च नमः। kāmeśvarāhlādakaryai namaḥ pāryāya ca namaḥ |

257. कामेश्वरमहेश्वर्यै अपार्याय च नमः। kāmeśvaramaheśvaryai apāryāya ca namaḥ |

258. कामेश्वर्यै नमः प्रतरणाय च नमः। kāmeśvaryai namaḥ prataraṇāya ca namaḥ |

259. कामकोटिनिलयायै उत्तरणाय च नमः। kāmakoṭinilayāyai uttaraṇāya ca namaḥ |

260. काङ्क्षितार्थायै नम आतार्याय च नमः। kāṅkṣitārthāyai nama ātāryāya ca namaḥ |

261. लकारिण्यै आलाद्याय च नमः। lakāriṇyai ālādyāya ca namaḥ |

262. लब्धरूपायै नमः शष्य्याय च नमः। labdharūpāyai namaḥ śaṣyyāya ca namaḥ |

263. लब्धधिये फेन्याय च नमः। labdhadhiye phenyāya ca namaḥ |

264. लन्ध्वाञ्छितायै नमस्सिकत्याय च नमः। landhvāñchitāyai namassikatyāya ca namaḥ |

265. लब्धपापमनोदूरायै प्रवाह्याय च नमः। labdhapāpamanodūrāyai pravāhyāya ca namaḥ |

266. लब्धाहङ्कारदुर्गामायै नम इरिण्याय च नमः। labdhāhaṅkāradurgāmāyai nama iriṇyāya ca namaḥ |

267. लब्धशक्त्यै प्रपथ्याय च नमः। labdhaśaktyai prapathyāya ca namaḥ |

268. लब्धदेहायै नमःकिशिलाय च नमः। labdhadehāyai namaḥkiśilāya ca namaḥ |

269. लभ्धैश्वर्यसमुन्नत्यै क्षयणाय च नमः। labhdhaiśvaryasamunnatyai kṣayaṇāya ca namaḥ |

270. लब्धवृद्धये नमः कपर्दिने च नमः। labdhavṛddhaye namaḥ kapardine ca namaḥ |

271. लब्धलीलायै पुलस्तये च नमः। labdhalīlāyai pulastaye ca namaḥ |

272. लब्ध्यौवनशालिन्यै नमः गोष्ठयाय च नमः। labdhyauvanaśālinyai namaḥ goṣṭhayāya ca namaḥ |

273. लब्धातिशयसर्वङ्गसौन्दर्यायै गृह्याय च नमः। labdhātiśayasarvaṅgasaundaryāyai gṛhyāya ca namaḥ |

274. लब्धविभ्रमायै नमस्तल्प्याय च नमः। labdhavibhramāyai namastalpyāya ca namaḥ |

275. लब्धरागायै गेह्याय च नमः। labdharāgāyai gehyāya ca namaḥ |

276. लब्धपत्यै नमः काट्याय च नमः। labdhapatyai namaḥ kāṭyāya ca namaḥ |

277. लब्धनानागमस्थित्यै गहवरेष्ठाय च नमः। labdhanānāgamasthityai gahavareṣṭhāya ca namaḥ

278. लब्धभोगायै नमो ह्रदय्याय च नमः। labdhabhogāyai namo hradayyāya ca namaḥ |

279. लब्धसुखायै निवेष्प्याय च नमः। labdhasukhāyai niveṣpyāya ca namaḥ |

280. लब्धहर्षाभिपूरितायै नमः पासव्याय च नमः। labdhaharṣābhipūritāyai namaḥ pāsavyāya ca namaḥ |

281. ह्रींकारमूर्तये रजस्याय च नमः। hrīṁkāramūrtaye rajasyāya ca namaḥ |

282. ह्रींकारसौधशृङ्गकपोतिकायै नमः शुष्क्याय च नमः। hrīṁkārasaudhaśṛṅgakapotikāyai namaḥ śuṣkyāya ca namaḥ |

283. ह्रींकारदुग्घाब्धिसुधायै हरित्याय च नमः। hrīṁkāradugghābdhisudhāyai harityāya ca namaḥ |

284. ह्रींकारकमलेन्दिरायै नमो लोप्याय च नमः। hrīṁkārakamalendirāyai namo lopyāya ca namaḥ

285. हेंकारमणिदीपार्चिषे उलप्याय च् नमः। heīṁkāramaṇidīpārciṣe ulapyāya c namaḥ |

286. ह्रींकारतरुशारिकायै नम ऊर्व्याय च नमः। hrīṁkārataruśārikāyai nama ūrvyāya ca namaḥ |

287. ह्रींकारपेटकमणये सूर्म्याय च नमः। hrīṁkārapeṭakamaṇaye sūrmyāya ca namaḥ |

288. ह्रींकारदर्शबिंबितायै नमःपर्ण्याच च नमः। hrīṁkāradarśabiṁbitāyai namaḥparṇyāca ca namaḥ

289. ह्रींकारकोशासिलतायै पर्णशद्याय च नमः। hrīṁkārakośāsilatāyai parṇaśadyāya ca namaḥ |

290. ह्रींकारस्थाननर्तक्यै नमोपगुरमाणाय नमः। hrīṁkārasthānanartakyai namopaguramāṇāya namaḥ |

291. ह्रींकारसुक्तिका-मुक्तामणये अभिघ्नते च नमः। hrīṁkārasuktikā-muktāmaṇaye abhighnate ca namaḥ |

292. ह्रीम्कारबोधितायै नम आक्खिदते च नमः। hrīmkārabodhitāyai nama ākikhadate ca namaḥ

293. ह्रींकारमयसौर्णस्तंभविद्रुम पुत्रिकायै प्रक्खिदते च नमः। hrīṁkāramayasaurṇastaṁbhavidruma putrikāyai prakkhiadate ca namaḥ |

294. ह्रींकारवेदोपनिषदे नमो वो नमः। hrīṁkāravedopaniṣade namo vo namaḥ |

295. ह्रींकाराध्वरदक्षिणायै किरिकेभ्यो नमः। hrīṁkārādhvaradakṣiṇāyai kirikebhyo namaḥ |

296. ह्रींकारनन्दनारामनवकल्पकवल्लर्यै देवानाहृदयेभ्यो नमः  hīṁkāranandanārāmanavakalpakavallaryai devānāhṛdayebhyo namaḥ |

297. ह्रींकारहिमवद्गङ्गायै नमो विक्षीणकेभ्यो नमः। hrīṁkārahimavadgaṅgāyai namo vikṣīṇakebhyo namaḥ |

298. ह्रींकारार्णवकौस्तुभायै नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः। hrīṁkārārṇavakaustubhāyai namo vicinvatkebhyo namaḥ

299. ह्रींकारमन्त्रसर्वस्वायै नम आनिर्हतेभ्यो नमः। hrīṁkāramantrasarvasvāyai nama ānirhatebhyo namaḥ |

300. ह्रींकारपरसौख्यदायै नम आमीवत्केभ्यो नमः॥ hrīṁkāraparasaukhyadāyai nama āmīvatkebhyo namaḥ ||

 इति ललिता रुद्र नाम त्रिशती संपूर्णम्॥

iti lalitā rudra nāma triśatī saṁpūrṇam ||