26. Pañcamāvaraṇam (पञ्चमावरणम्)

Panchamavaranam
1. Sarvasiddhipradā devī spptn सर्वसिद्धिप्रदा देवी spptn
2. Sarvasaṁpatpradā devī spptn सर्वसंपत्प्रदा देवी spptn
3. Sarvapriyaṅkarī devī spptn सर्वप्रियङ्करी देवी spptn
4. Sarvamaṅgalakāriṇī devī spptn सर्वमङ्गलकारिणी देवी spptn
5. Sarvakāmapradā devī spptn सर्वकामप्रदा देवी spptn
6.Sarvaduḥkhavimocinī devī spptn सर्वदुःखविमोचिनी देवी spptn
7. Sarvamṛtyupraśamanī devī spptn सर्वमृत्युप्रशमनी देवी spptn
8. sarvighnanivāriṇī devī spptn सर्विघ्ननिवारिणी देवी spptn
9. Sarvāṅgasundarī devī spptn सर्वाङ्गसुन्दरी देवी spptn
10. Sarvasaubhāgyadāyinī devī spptn सर्वसौभाग्यदायिनी देवी spptn
ह्सैं ह्स्क्लीं ह्सौः सर्वार्थसाधक चक्राधिष्ठात्रायै कुलोतीर्णयोगिनी च त्रिपुराचक्रेश्वरी सहित श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका पादुकां पूजयामै तर्पयामि नमः॥
hsaiṁ hsklīṁ hsauḥ sarvārthasādhaka cakrādhiṣṭhātrāyai kulotīrṇayoginī ca tripurācakreśvarī sahita Śrīlalitā Mahātripurasundarī Parābhaṭṭārikā pādukāṁ pūjayāmai tarpayāmi namaḥ ||
This concludes the worship of the fifth āvaraṇa.

27. Ṣaṣṭhāvaraṇam षष्ठावरणम् – Sixth āvaraṇa

Shastavaranam
1. Sarvajñādevī spptn सर्वज्ञादेवी spptn
2. Sarvaśaktidevī spptn सर्वशक्तिदेवी spptn
3. Sarvaiśvaryapradādevī spptn सर्वैश्वर्यप्रदादेवी spptn
4. Sarvajñānamayīdevī spptn सर्वज्ञानमयीदेवी spptn
5. sarvavyādhivināśinīdevī spptn सर्वव्याधिविनाशिनीदेवी spptn
6. Sarvāthārasvarūpādevī spptn सर्वाथारस्वरूपादेवी spptn
7. Sarvapāpaharādevī spptn सर्वपापहरादेवी spptn 8. Sarvānandamayīdevi सर्वानन्दमयीदेवि spptn
9. sarvarakṣāsvarūpiṇīdevī spptn सर्वरक्षास्वरूपिणीदेवी spptn
10. Sarvepsitaphalapradādevī spptn सर्वेप्सितफलप्रदादेवी. spptn
ह्रीं क्लीं ब्लें सर्वरक्षाकर चक्राधिष्ठात्रायै निगर्भयोगिनी च त्रिपुरमालिनी चक्रेश्वरी सहित श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका पादुकां पूजयामै तर्पयामि नमः॥
hrīṁ klīṁ bleṁ sarvarakṣākara cakrādhiṣṭhātrāyai nigarbhayoginī ca tripuramālinī cakreśvarī sahita Śrīlalitā Mahātripurasundarī Parābhaṭṭārikā pādukāṁ pūjayāmai tarpayāmi namaḥ ||
This concludes the worship of the sixth āvaraṇa.

28. Saptamāvaraṇam सप्तमावरणम् – Seventh āvaraṇa

Saptamavaranam
1. Vaśinī vāgdevī spptn वशिनी वाग्देवी spptn
2. Kāmeśvarī vāgdevī spptn कामेश्वरी वाग्देवी spptn
3. Modinī vāgdevī spptn मोदिनी वाग्देवी spptn 4. Vimalā vāgdevī spptn विमला वाग्देवी spptn
5. Aruṇā vāgdevī spptn अरुणा वाग्देवी spptn 6. Jaini vāgdevī spptn जैनि वाग्देवी spptn
7. Sarveśvarī vāgdevī spptn सर्वेश्वरी वाग्देवी spptn
8. Kaulinī vāgdevī spptn कौलिनी वाग्देवी spptn
ह्रीं श्रीं सौः सर्वरोकहर चक्राधिष्ठात्रायै रहस्ययोगिनी च त्रिपुरसिद्धा चक्रेश्वरी सहित श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका पादुकां पूजयामै तर्पयामि नमः॥
hrīṁ śrīṁ sauḥ sarvarokahara cakrādhiṣṭhātrāyai rahasyayoginī ca tripurasiddhā cakreśvarī sahita Śrīlalitā Mahātripurasundarī Parābhaṭṭārikā pādukāṁ pūjayāmai tarpayāmi namaḥ ||
This concludes the worship of the seventh āvaraṇa.

29. Aṣṭamāvaraṇaṁ अष्टमावरणं (eighth āvaraṇa)

Astamavaranam

 

 

 

 

 

a) Āyudhārcanam आयुधार्चनम् (worship of weaponries):

कामेश्वरी कामेश्वर बाणेभ्यो नमः। बाणशक्ति spptn ||
kāmeśvarī  kāmeśvara bāṇebhyo namaḥ | bāṇaśakti spptn ||
कामेश्वरी कामेश्वर धनुर्भ्यां नमः। धनूः शक्ति spptn ||
kāmeśvarī kāmeśvara dhanurbhyāṁ namaḥ | dhanūḥ  śakti spptn ||
कामेश्वरी कामेश्वर पाशाभ्यां नमः। पाशशक्ति spptn ||
kāmeśvarī kāmeśvara pāśābhyāṁ namaḥ | pāśaśakti spptn ||
कामेश्वरी कामेश्वर अङ्कुशाभ्यां नमः। अङ्कुशशक्ति spptn ||
kāmeśvarī kāmeśvara aṅkuśābhyāṁ namaḥ | aṅkuśaśakti spptn ||

b) Eighth āvaraṇa pūjā:

अग्निचक्रे कामगिरिपीठे मित्रेशनाथ नवयोनिचक्रात्मक आत्मतत्त्व सृष्टिकृत्य जाग्रद्दशाधिष्ठायक इच्छाशक्ति वाग्भवात्मक वागीश्वरीस्वरूप ब्रह्मात्मशक्ति महाकामेश्वरी spptn ||
agnicakre kāmagiripīṭhe mitreśanātha navayonicakrātmaka ātmatattva sṛṣṭikṛtya jāgraddaśādhiṣṭhāayaka icchāśakti vāgbhavātmaka vāgīśvarīsvarūupa brahmātmaśakti mahākāmeśvarī spptn ||
सूर्यचक्रे पूर्णगिरिपीठे षष्ठीशनाथ दशारत्वय चतुर्दशारचक्रात्मक विद्यातत्व स्थितिकृत्य स्वन दशाधिष्ठायक ज्ञानशक्ति कामराजात्मक कामकलास्वरूप विष्ण्वात्मशक्ति महावज्रेश्वरी spptn ||
sūryacakre pūrṇagiripīṭhe ṣaṣṭhīśanātha daśāratvaya caturdaśāracakrātmaka vidyātatva sthitikṛtya svana daśādhiṣṭhāyaka jñānaśakti kāmarājātmaka kāmakalāsvarūpa viṣṇvātmaśakti mahāvajreśvarī spptn ||
सोमचक्रे जालन्धरपीठे उड्डीशनाथ अष्टदल षोडशदल चतुरश्र चक्रात्मक शिवतत्त्व संहारकृत्य सुषुप्ति दशाधिष्ठायक क्रियाशक्ति शक्तिबीजात्मक परापरशक्ति स्वरूप रुद्रात्मशक्ति महाभगमालिनी spptn ||
somacakre jālandharapīṭhe uḍḍīśanātha aṣṭadala ṣoḍaśadala caturaśra cakrātmaka śivatattva saṁhārakṛtya suṣupti daśādhiṣṭhāyaka kriyāśakti śaktibījātmaka parāparaśakti svarūpa rudrātmaśakti mahābhagamālinī spptn ||
4. This is to be performed at the Bindu.
मूलं परब्रह्मचक्रे महोड्याणपीठे चर्यानन्दताथ समस्तचक्रात्मक सपरिवार परमतत्व सृष्टि स्थिति संहारकृत्य तुरीय दशाधिष्ठायक इच्छा ज्ञान क्रिया शान्ताशक्ति वाग्भव कामराज शक्ति बीजात्मक परमशक्ति स्वरूप परब्रह्मशक्ति श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी spptn ||
mūlaṁ - parabrahmacakre mahoḍyāṇapīṭhe caryānandatātha samastacakrātmaka saparivāra paramatatva sṛṣṭi sthiti saṁhārakṛtya turīya daśādhiṣṭhāyaka icchā jñāna kriyā śāntāśakti vāgbhava kāmarāja śakti bījātmaka paramaśakti svarūpa parabrahmaśakti śrī lalitā mahātripurasundarī spptn ||
ह्स्रैं ह्स्क्ल्रीं ह्स्रौः सर्वसिद्धिप्रद चक्राधिष्ठात्रायै अतिरहस्ययोगिनी च त्रिपुराम्भा चक्रेश्वरी सहित श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका पादुकां पूजयामै तर्पयामि नमः॥
hsraiṁ hsklrīṁ hsrauḥ sarvasiddhiprada cakrādhiṣṭhātrāyai atirahasyayoginī ca tripurāmbhā cakreśvarī sahita Śrīlalitā Mahātripurasundarī Parābhaṭṭārikā pādukāṁ pūjayāmai tarpayāmi namaḥ ||
This concludes the worship of the eighth āvaraṇa.

30. Navamāvaraṇam (नवमावरणम्) Ninth āvaraṇa:

4 मूलं (Pañcadaśī, Saubhāgyapañcadaśi or Ṣoḍaśī) - श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका spptn ||

4 mūlaṁ (Pañcadaśī, Saubhāgyapañcadaśi or Ṣoḍaśī) - śrī lalitā mahātripurasundarī
parābhaṭṭārikā spptn ||

The following mantra is meant only for those who are initiated into Ṣoḍaśī.

There is no tarpaṇaṁ for this mantra. Only flowers are to be offered on the Bindu.

b)  सर्वानन्दमये चक्रे महोड्याणपीठे चर्यानन्दनाथात्मक तुरियातीत दशाधिष्ठायक शान्त्यतीतकलात्मक प्रकाश विमर्श सामरस्यात्मक परब्रह्मस्वरूपिणी परामृतशक्तिः सर्वमन्त्रेश्वरी सर्वपीठेश्वरी सर्वयोगेश्वरी सर्ववागीश्वरी सर्वसिद्धेश्वरी सर्ववीरेश्वरी सकलजगदुत्पत्ति मातृका सचक्रा सदेवता सासना सायुधा सशक्तिः सवाहना स्परिवारा सचक्रेशिका परया अपरया परापरया सपर्यया सर्वोचाप्ररैः सम्पूजिता सन्तर्पिता सन्तुष्टाऽस्तु नमो नमः॥

sarvānandamaye cakre mahoḍyāṇapīṭhe caryānandanāthātmaka turiyātīta daśādhiṣṭhāyaka śāntyatītakalātmaka prakāśa vimarśa sāmarasyātmaka parabrahmasvarūpiṇī parāmṛtaśaktiḥ
sarvamantreśvarī sarvapīṭheśvarī sarvayogeśvarī sarvavāgīśvarī  sarvasiddheśvarī sarvavīreśvarī sakalajagadutpatti mātṛkā sacakrā sadevatā sāsanā sāyudhā saśaktiḥ savāhanā sparivārā sacakreśikā parayā aparayā parāparayā saparyayā sarvocāpraraiḥ sampūjitā santarpitā santuṣṭā'stu namo namaḥ ||

Both pūjanaṁ and tarpaṇaṁ should be made for this mantra.

मूलं - सर्वानन्दमय चक्राधिष्ठात्रायै परापरातिरहस्ययोगिनी सहित श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका पादुकां पूजयामै तर्पयामि नमः॥

mūlaṁ - sarvānandamaya cakrādhiṣṭhātrāyai parāparātirahasyayoginī cakreśvarī sahita Śrīlalitā Mahātripurasundarī Parābhaṭṭārikā pādukāṁ pūjayāmai tarpayāmi namaḥ ||

This concludes the worship of ninth āvaraṇa.