Śrī devī khaḍgamālārcanam श्री देवी खड्गमालार्चनम्

All nāma-s to prefixed with om aiṁ hrīṁ śrīṁ (ॐ ऐं ह्रीं श्रीं) and suffixed with namaḥ pādukāṁ pūjayāmi (नमः पादुकां पूजयामि). First two nāma-s are given as examples.

001. ऐं ह्रीं श्रीं नमस्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः पादुकां पूजयामि।
om aiṁ hrīṁ śrīṁ om namastripurasundaryai namaḥ pādukāṁ pūjayāmi |
002. ऐं ह्रीं श्रीं हृदयदेव्यै नमः पादुकां पूजयामि
om aiṁ hrīṁ śrīṁ hṛdayadevyai namaḥ pādukāṁ pūjayāmi |
003. शिरोदेव्यै śirodevyai
004. शिखादेव्यै śikhādevyai
005. कवचदेव्यै kavacadevyai
006. नेत्रदेव्यै netradevyai
007. अस्त्रदेव्यै astradevyai
008. कामेश्वर्यै kāmeśvaryai
009. भगमालिन्यै bhagamālinyai
010. नित्यक्लिन्नायै nityaklinnāyai
011. भेरुण्डायै bheruṇḍāyai
012. वह्निवासिन्यै vahnivāsinyai
013. महावज्रेश्वर्यै mahāvajreśvaryai
014. शिवादूत्यै śivādūtyai
015. कुलसुन्दर्यै kulasundaryai
016. त्वरितायै tvaritāyai
017. नित्यायै nityāyai
018. नीलपताकायै nīlapatākāyai
019. विजयायै vijayāyai
020. सर्वमङगलायै sarvamaṅagalāyai
021. ज्वालामालिन्यै jvālāmālinyai
022. चित्रायै citrāyai
023. महानित्यायै mahānityāyai
 
024. परमेश्वर-परमेश्वर्यै
parameśvara-parameśvaryai
025. मित्रीशमय्यै mitrīśamayyai
026. षष्ठीशमय्यै ṣaṣṭhīśamayyai
027. उड्डीशमय्यै uḍḍīśamayyai
028. चर्यानाथमय्यै caryānāthamayyai
029. लोपामुद्रमय्यै lopāmudramayyai
030. अगस्त्यमय्यै agastyamayyai
031. कालतापनमय्यै kālatāpanamayyai
032. धर्माचारमय्यै dharmācāramayyai
033. मुक्तकेशीश्वरमय्यै muktakeśīśvaramayyai
034. दीपकलानाथमय्यै dīpakalānāthamayyai
035. विष्णुदेवमय्यै viṣṇudevamayyai
036. प्रभाकरदेवमय्यै prabhākaradevamayyai
037. तेजोदेवमय्यै tejodevamayyai
 
 
038. मनोजदेवमय्यै manojadevamayyai
039. कल्याणदेवमय्यै kalyāṇadevamayyai
040. रत्नदेवमय्यै ratnadevamayyai
041. वासुदेवमय्यै vāsudevamayyai
042. श्रीरामानन्ददेवमय्यै śrīrāmānandadevamayyai
043. अणिमासिद्धये aṇimāsiddhaye
044. लघिमासिद्धये laghimāsiddhaye
045. महिमासिद्धये mahimāsiddhaye    
046. ईशित्वसिद्धये īśitvasiddhaye
047. वशित्वसिद्धये vaśitvasiddhaye
048. प्राकाम्यसिद्धये prākāmyasiddhaye
049. भुक्तिसिद्धये bhuktisiddhaye
050. इच्छसिद्धये icchasiddhaye
051. प्राप्तिसिद्धये prāptisiddhaye
052. सर्वकामसिद्धये sarvakāmasiddhaye
053. ब्राह्म्यै brāhmyai
054. माहेश्वर्यै māheśvaryai
055. कौमार्यै kaumāryai
056. वैष्णव्यै vaiṣṇavyai
057. वाराह्यै vārāhyai
058. माहेन्द्रियै māhendriyai
059. चामुण्डायै cāmuṇḍāyai
060. महालक्ष्म्यै mahālakṣmyai
061. सर्वसङ्क्षोभिण्यै sarvasaṅkṣobhiṇyai
062. सर्वविद्राविण्यै sarvavidrāviṇyai
063. सर्वाकर्षिण्यै sarvākarṣiṇyai
064. सर्ववशङ्कर्यै sarvavaśaṅkaryai
065. सर्वोन्मादिन्यै sarvonmādinyai
066. सर्वमहाङ्कुशायै sarvamahāṅkuśāyai
067. सर्वकेचर्यै sarvakecaryai
068. सर्वबीजायै sarvabījāyai
069. सर्वयोनये sarvayonaye
070. सर्वत्रिखण्डायै sarvatrikhaṇḍāyai
071. त्रिलोक्यमोहन चक्रस्वामिन्यै trilokyamohana cakrasvāminyai
072. प्रकटयोगिन्यै prakaṭayoginyai
073. कामाकर्षण्यै kāmākarṣaṇyai
074. बुद्ध्याकर्षन्यै buddhyākarṣanyai
075. अहङ्काराकर्षिन्यै ahaṅkārākarṣinyai
076. शब्दाकर्षिन्यै śabdākarṣinyai
077. स्पर्शाकर्षिन्यै sparśākarṣinyai
078. रुपाकर्षिन्यै rupākarṣinyai
079. रसाकर्षिन्यै rasākarṣinyai
080. गन्धाकर्षिन्यै gandhākarṣinyai
081. चित्ताकर्षिन्यै cittākarṣinyai
082 धैर्याकर्षिन्यै dhairyākarṣinyai
083. स्मृत्याकर्षिन्यै smṛtyākarṣinyai
084. नामाकर्षिन्यै nāmākarṣinyai
085. बीजाकर्षिन्यै bījākarṣinyai
086. आत्माकर्षिन्यै ātmākarṣinyai
087. अमृताकर्षिन्यै amṛtākarṣinyai
088. शरिराकर्षिन्यै śarirāakarṣinyai
089. सर्वाशापरिपूरकर चक्रस्वामिन्यै
sarvāśāparipūrakara cakrasvāminyai
090. गुप्तयोगिन्यै guptayoginyai
091. अनङ्गकुसुमायै anaṅgakusumāyai
092. अनङ्गमेखलायै anaṅgamekhalāyai
093. अनङ्गमदनायै anaṅgamadanāyai
094. अनङ्गमदनातुरायै anaṅgamadanāturāyai
095. अनङ्गरेखायै anaṅgarekhāyai
096. अनङ्गवेगिन्यै anaṅgaveginyai
097. अनङ्गाङ्कुशायै anaṅgāṅkuśāyai
098. अनङ्गमालिन्यै anaṅgamālinyai
099. सर्वसङ्क्षोभण चक्रस्वामिन्यै sarvasaṅkṣobhaṇa cakrasvāminyai
100. गुप्ततरयोगिन्यै guptatarayoginyai
101. सर्वसङ्क्षोभिण्यै sarvasaṅkṣobhiṇyai
102. सर्वविद्राविन्यै sarvavidrāvinyai
103. सर्वाकर्षिण्यै sarvākarṣiṇyai
104. सर्वाह्लादिन्यै sarvāhlādinyai
105. सर्वसम्मोहिन्यैsarvasammohinyai
106. सर्वस्तम्भिन्यै sarvastambhinyai
107. सर्वजृम्भिन्यै sarvajṛmbhinyai
108. सर्ववशङ्कर्यै sarvavaśaṅkaryai
109. सर्वरञ्जिन्यै sarvarañjinyai
110. सर्वोन्मादिन्यै sarvonmādinyai
111. सर्वार्थसाधिन्यै sarvārthasādhinyai
112. सर्वसम्पत्तिपूरण्यै sarvasampattipūraṇyai
113. सर्वमन्त्रमय्यै sarvamantramayyai
114. सर्वद्वन्द्वक्षयङ्कर्यै
sarvadvandvakṣayaṅkaryai
115. सर्वसोभाग्यदायक चक्रस्वामिन्यै
sarvasoubhāgyadāyaka cakrasvāminyai
116. सम्प्रदाययोगिन्यै sampradāyayoginyai
117. सर्वसिद्धिप्रदायै sarvasiddhipradāyai
118. सर्वसम्पद्प्रदायै sarvasampadpradāyai
119. सर्वप्रियङ्कर्यै sarvapriyaṅkaryai
120. सर्वमङ्गलकारिन्यै sarvamaṅgalakārinyai
121. सर्वकामप्रदार्यै sarvakāmapradāryai
122. सर्वदुःखविमोचिन्यै sarvaduḥkhavimocinyai
123. सर्वमृत्युप्रशमन्यैsarvamṛtyupraśamanyai
124. सर्वविघ्ननिवारिण्यैsarvavighnanivāriṇyai
125. सर्वाङ्गसुन्दर्यैsarvāṅgasundaryai
126. सर्वसौभाग्यदायिन्यै
sarvasaubhāgyadāyinyai
127. सवार्थसाधक चक्रस्वामिन्यै
savārthasādhaka cakrasvāminyai
128. कुलोत्तीर्णयोगिन्यै kulottīrṇayoginyai
129. सर्वज्ञायै sarvajñāyai
130. सर्वशक्त्तये sarvaśakttaye
131. सर्वैश्वर्यप्रदायै sarvaiśvaryapradāyai
132. सर्वज्ञानमय्यै sarvajñānamayyai
133. सर्वव्याधिविनाशिन्यै
sarvavyādhivināśinyai
134. सर्वाधारस्वरूपायै sarvādhārasvarūpāyai
135. सर्वपापहरायै sarvapāpaharāyai
136. सर्वानन्दमय्यै sarvānandamayyai
137. सर्वाक्षारस्वरूपिण्यै sarvākṣārasvarūpiṇyai
138. सर्वेप्सितफलप्रदायै
sarvepsitaphalapradāyai
139. सर्वरक्षाकर चक्रस्वामिन्यै
sarvarakṣākara cakrasvāminyai
140. निगर्भयोगिन्यै nigarbhayoginyai
141. वशिन्यै vaśinyai
142. कामेश्वर्यै kāmeśvaryai
143. मोदिन्यै modinyai
144. विमलायै vimalāyai
145. अरुणायै aruṇāyai
146. जयिन्यै jayinyai
147. सर्वेश्वर्यै sarveśvaryai
148. कौलिन्यै kaulinyai
149. सर्वरोगहर चक्रस्वमिन्यै
sarvarogahara cakrasvaminyai
150. रहस्ययोगिन्यै rahasyayoginyai
151. बणिन्यै baṇinyai
152. चापिन्यै cāpinyai
153. पाशिन्यै pāśinyai
154. अङ्कुशिन्यै aṅkuśinyai
155. महाकामेश्वर्यै mahākāmeśvaryai
156. महावजेश्वर्यै mahāvajeśvaryai
157. महाभगमालिन्यै mahābhagamālinyai
158. महाश्रीसुन्दर्यै mahāśrīsundaryai
159. सर्वसिद्धिप्रद चक्रस्वामिन्यै
sarvasiddhiprada cakrasvāminyai
160. अतिरहस्ययोगिन्यै atirahasyayoginyai
161. श्री श्री महाभट्टरिकायै
śrī śrī mahābhaṭṭarikāyai
162. सर्वानन्दमय चक्रस्वामिन्यै
sarvānandamaya cakrasvāminyai
163. परापररहस्ययोगिन्यै
Parāpararahasyayoginyai
164. त्रिपुरायै tripurāyai
165. त्रिपुरेश्यै tripureśyai
166. त्रिपुरसुन्दर्यै tripurasundaryai
167. त्रिपुरवासिन्यै tripuravāsinyai
168. त्रिपुराश्रियै tripurāśriyai
169. त्रिपुरमालिन्यै tripuramālinyai
170. त्रिपुरासिद्धायै tripurāsiddhāyai
171. त्रिपुराम्बायै tripurāmbāyai
172. महात्रिपुरसुन्दर्यै mahātripurasundaryai
173. महामहेश्वर्यै mahāmaheśvaryai
174. महामहाराज्ञ्यै mahāmahārājñyai
175. महामहाशक्तये mahāmahāśaktaye
176. महामहागुप्तायै mahāmahāguptāyai
177. महामहाज्ञप्तये mahāmahājñaptaye
178. महामहानन्दायै mahāmahānandāyai
179. महामहास्पन्दायै mahāmahāspandāyai
180. महामहाशयायै mahāmahāśayāyai
181. महामहा श्रीचक्रनगर सम्राज्ञ्यै
mahāmahā śrīcakranagara samrājñyai
182. नमस्ते नमस्ते नमस्ते स्वाहा namaste namaste namaste svāhā

Related Articles:
Sri Devi Khadgamala Archana -Part 1

Sri Devi Khadgamala Stotram - Download